MIROX/

Promocja

REGULAMIN PROMOCJI ZIMOWEJ
dot. drzwi tarasowych, drzwi zewnętrznych oraz okien.


1. Organizatorem Promocji jest MIROX Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zwana w dalszej części „ ORGANIZATOREM” z siedzibą w Poznaniu pod adresem: 61-483 Poznań ul. Górecka 104, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000182741 Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda , VIII Wydział Gospodarczy KRS z opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 500.000 zł.
2. Niniejszy Regulamin zwany w dalszej części „REGULAMINEM” określa warunki uczestnictwa w Promocji Bonusowej oraz zasady jej organizacji i przeprowadzenia, w tym w szczególności zasady i tryb udzielania dodatkowego rabatu.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej Organizatora www.mirox.pl, oraz w salonach firmowych Organizatora znajdujących się pod adresem: Poznań ul. Harcerska 10 i ul. Górecka 104., otwartych w dni powszednie w godzinach 8.00-17.00
4. Promocja jest zorganizowana w terminie od dnia 5 listopada 2023 r. od godz. 8.00 do dnia 29 grudnia 2023 r. do godz. 14.00 w salonach firmowych Organizatora znajdujących się pod adresem: Poznań ul. Harcerska 10 i ul. Górecka 104.,
5. Promocją objęte są drzwi i okna produkowane przez Organizatora, w oparciu o wybrane profile Aluplast NEO, ID 4000, ID 7000 i ID 8000. Wysokość udzielonego Rabatu zależy od wielkości zamówienia i rodzaju zamawianych produktów.
6. Promocja skierowana jest do osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
7. Promocja ma zasięg ogólnopolski, a jej zasady określa niniejszy Regulamin. Uczestnictwo w niniejszej promocji jest dobrowolne.
8. Uczestnikami Promocji stają się osoby które zakupiły w okresie od dnia 5 listopada 2023 r. do dnia 29 grudnia 2023 r. produkty w jednym z salonów firmowych.
9. Każdy Uczestnik biorący udział w Promocji wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu. Uczestnik Promocji poprzez fakt złożenia zamówienia potwierdza , iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulamin.
10. Rabatem nie są objęte profile aluminiowe ani inne elementy okna (tzn. szyby, okucia, klamki czy nawiewniki); rabat nie obejmuje usługi montażowej Produktów.
11. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Promocji powinny być składane przez Uczestników pisemnie i dostarczone osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Organizatora: Mirox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Harcerska 10 , 61-011 Poznań
12. Reklamacje mogą być zgłaszane wyłącznie w czasie trwania Promocji. Reklamacje nadane w polskiej placówce operatora pocztowego do dnia 29 grudnia 2023 r. (decyduje data stempla operatora pocztowego)
13. Reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora. Pisemną odpowiedź na reklamację Organizator prześle na adres wskazany przez Uczestnika w złożonej reklamacji. (decyduje data stempla operatora pocztowego).
14. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w postępowaniu sądowych na zasadach ogólnych.
15. Osobą odpowiedzialną za przebieg Promocji jest: Joanna Kruszyńska, Członek Zarządu Mirox Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.
16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu przy jednoczesnym zawiadomieniu o tym Uczestników za pośrednictwem strony internetowej Organizatora www.mirox.pl
17. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.
18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mieć będą ogólnie obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego.
19. Regulamin wchodzi w życie z dniem 5 listopada 2023 r.

Zarząd Mirox Spółki z o.o. z siedzibą w Poznaniu

W naszej ofercie znajdziesz okna, w systemach PVC i aluminium,  które spełnią wszystkie twoje oczekiwania, niezależnie od tego, czy zależy ci na wyszukanym designie, czy doskonałych parametrach termoizolacji. 

Ogrom naturalnego światła i funkcjonalne połączenie wnętrza twojego domu z ogrodem to funkcjonalność nowoczesnych drzwi przesuwnych. Zobacz wszystkie możliwości i wybierz dla siebie najlepsze z szerokiej oferty.

Spójne ze stolarką okienną systemy drzwiowe gwarantują nie tylko doskonałe dopasowanie do aranżacji elewacji, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, dzięki zastosowaniu komponentów utrudniających włamanie.

Wybierz spośród pełnej gamy produktów osłonowych takie, które najlepiej odpowiadają na twoje potrzeby. Tradycyjne rolety zewnętrzne można zamontować niezależnie od tego, czy remontujesz czy dopiero budujesz swój dom. 

Zapytaj o bezpłatny pomiar i wycenę

Wypełnij formularz, jeżeli chcesz umówić się na bezpłatny pomiar*, wycenić okna lub dowiedzieć się więcej o konkretnym produkcie.
Nasi specjaliści skontaktują się z  Tobą i odpowiedzą na Twoje pytania.

 *Bezpłatny pomiar dokonujemy wyłącznie na terenie Poznania oraz okolicy (do 20 km). Powyżej 20 km od Poznania pobierana jest kaucja za pomiar. Kaucja zwracana jest w momencie podpisania umowy.